NExTdigital er et nettverk som skaper møteplasser der nåtid møter fremtid, og der mennesker fra ulike virksomheter sammen finner løsninger på digitale utfordringer. Vi er overbevist om at tverrfaglig samarbeid er en nøkkel til å lykkes i det digitale skiftet. Gjennom aktivt arbeid med kunnskapsheving og kompetansedeling i fylket, ønsker vi å bidra til et sterkt og fremtidsrettet næringsliv , som bidrar til verdiskaping i regionen, med et tydelig fokus på bærekraft.

Nettverket består av deltakere fra flere ulike bransjer, og situasjonen med Covid19 har flere av våre medlemmer de siste månedene sett seg nødt å permittere ansatte i ulike utstrekning.Samtidig som mange nå går permitterte har behovet for å jobbe med kompetanseutvikling i nye områder, og særlig innen teknologi, aldri vært så kritisk som nå. På tvers av bransjer står vi alle overfor felles problemstillinger knyttet til blant annet strategiske veivalg, effektivisering og innovasjon, og ikke minst hvordan lykkes med verdiskaping i den digitale transformasjonens æra som har tatt flere sjumilssteg i denne perioden, med et globalt marked. 

Vi er overbevist om at vi er bedre sammen enn hver for oss. NExTdigital skal være en katalysator for kunnskap og en arena for utveksling av erfaringer for å i sum trigge verdiskaping. Nettverket preges av en sterk tillitskultur, hvor man har trygghet til å dele både suksess og fiasko. Vi lærer av hverandre, av våre samarbeidspartnere, og av andre personer og organisasjoner, som gjør at innovasjonstakten øker. Dette grunnlaget gjør at vi både har hatt en unik lyttepost de siste månedene med mange både ledere og andre ansatte i regionen. Disse to elementene i sum gjør at vi har fått innsikter hva angår relevant kompetanseheving i denne tiden, samtidig som vi har en organisasjon som er rigget for nettopp slike aktiviteter – både digitalt og fysisk (så vel som kombinasjonen av de to). Kursene skal være åpne for alle, men primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende. Takket være BIO2-milder* fra Møre og Romsdal fylkeskommune kan vi til denne runde tilby deltakerne er redusert egenandel på kursene. Kursene tilrettelegges for digital deltakelse og hensikten å være praktisk rettet og ambisjonen er at kunnskapen kan ha direkte anvendelse for de som behøver innsikt om de foreslåtte kurstemaene. 

Ønsket resultat for disse kursene er å fasilitere kompetansehevende aktiviteter som motiverer permitterte ansatte i utsatte virksomheter til å jobbe med egen utvikling på områder som bidrar til å styrke framtidig konkurransekraft for selskapene de jobber i, og således også konkurransekraften for næringslivet i fylket for framtiden. Temaene har til felles at de bærer preg av «fremtidens kompetanser» og slik vil også dette kunne være et bidrag i retningen av å bygge omstillingsevne og omstillingstakt.


Følgende kurs kommer til å bli lansert - og etterhvert som vi har daoter og det vi trenger på plass vil de åpnes for påmelding. Egenandel på kursene vil variere fra kurs til kurs, og blir opplyst for hvert enkelt kurs.

Beyond Budgeting (1 dag) - åpent for påmelding!
Brukertesting (1 dag)
Google Sprint (1-2 dager)
Koding for ikke-kodere (3x2 dager)
Kommunikasjon og illustrasjonskurs (1-2 dager)
Power BI sluttbruker (1 dag)
Power BI superbruker (1 dag)
Praktisk markedsarbeid (1 dag)

*disse kursene er delfinansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsingar, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personer som er heit eller delvis permittert, men personer som ikkee er permittert kan også inngå i tiltaket.